Het beursjaar 2017 en het TPI-Fonds

2017 was een uitmuntend beursjaar met een lage volatiliteit. Echt verrassend was dit niet want in de hele wereld trekt de groei aan, zijn de rentevoeten laag en kondigen de bedrijven massaal hogere winsten aan. Deze positieve stroom werd aangewakkerd door Donald Trump en de positieve verwachtingen na zijn verkiezing tot 45ste president van de VS. In Europa profiteerde de economie van een heropleving en deze kreeg nog een boost na de verkiezing van Macron als nieuwe president van Frankrijk.
De Euro verstevigde enorm (14.2%) dit jaar tegenover de Amerikaanse  dollar.

MAAR … De groeilanden maakten het mooie weer in 2017! Een robuuste groei, stijgende grondstoffenprijzen en een zwakkere dollar hielpen hierbij.

Dit positief ‘beursklimaat’ heeft ook zijn invloed gehad op het rendement van het TPI-Fonds.
De verfijnde veiligheidsmechanismen en beheersregels welke na het turbulente beursjaar 2016 werden ingebouwd hebben hun vruchten ‘afgeworpen’!

Resultaat : 8,68% rendement in 2017!

Inmiddels bestaat het TPI-fonds 4 jaar. We zetten de behaalde rendementen eventjes op een rij :

 • 2014      : 9,58%
 • 2015      : 3,37%
 • 2016      : 3,02%
 • 2017      : 8,68%

Dit betekent dat wie op 01/01/2014 was ingestapt in het TPI-fonds vandaag de navolgende rendementen heeft genoten :

 • In totaal                              : 26,82%
 • Gemiddeld per jaar          :   6,71%
 • Actuarieel per jaar            :   6,12%

Ons vooropgesteld doelrendement voor het TPI-fonds bedraagt NETTO 5% actuarieel over 5 jaar. Dit beschouwen wij als een haalbaar en realistisch rendement voor een ‘flexibel fonds’ wat actief wordt beheerd en waarbij het risicoprofiel evolueert met het beursklimaat, zijnde :

 • Een laag risicoprofiel in slechte beurstijden        =  bescherming
 • Een hoger risicoprofiel in goede beurstijden       =  rendement

Met bovenstaande resultaten durven wij dan ook te stellen dat onze ‘beursvisie’ wordt bevestigd !

WAT ZIJN DE VERWACHTINGEN VOOR 2018 ?

De beurs is geen wetenschap ! Wij verwijzen dan ook graag naar een quote van de Chinese filosoof Lao Tzu (6de eeuw voor Christus)

Pas op voor ‘deskundigen’
“degenen die het weten, doen geen voorspellingen en degenen die voorspellingen doen, weten het niet”

Aangezien wij niet beschikken over een ‘glazen bol’ noch enige invloed kunnen uitoefenen op de beurs zijn wij zeer terughoudend in het neerpennen van ‘verwachtingen’. Toch kunnen we het niet nalaten u enkele citaten mee te geven welke wij hebben opgetekend uit de talrijke analyses welke wij hebben aangetroffen in financiële media :

 • Hoe langer een feestje duurt, hoe wilder de gasten. Net daarom zal het in 2018 zaak zijn u op tijd uit de polonaise los te rukken. Op 22/08/2018 zal de intussen negen jaar oude beursrally de langste in de geschiedenis zijn van Wall Street.
 • Deze rally was jarenlang zowat de meest gehate hausse.
 • Voorlopig kunnen de beurzen nog even blijven surfen op de aanhoudende stimulus van de ECB én de snel aan vaart winnende economie.
 • Voor 2018 voorspellen de meeste analisten dat de gunstige wind voor de beurzen en de bedrijfswinsten aanhoudt. De economische indicatoren zien er goed uit. De werkloosheid valt terug, de consumenten en de bedrijfsleiders zijn optimistisch en de investeringen nemen toe. Daarnaast blijft de rente relatief laag, waardoor de gezinnen en de ondernemingen zich goedkoop kunnen financieren. Ook de inflatie houdt zich gedeisd.
 • ….

Onze interpretatie : de ‘analisten’ voorspellen een goed beursjaar 2018 maar met meer volatiliteit (ups & downs).

In ieder geval zullen wij, samen met onze medewerkers en het investment team van Merit Capital, alles in het werk stellen om ook in 2018 een mooi en positief resultaat te behalen!

Op onze website www.transparantinvest.be kan u het TPI-fonds op de voet volgen. Zo vindt u er onder meer de weekkoers, de samenstelling en het maandrapport terug.

Wenst u meer vrijblijvende informatie, aarzel niet en contacteer ons. Een verhelderende ‘second opinion’ zal uw visie op de beleggingswereld alleen maar ‘aanscherpen’.

Met vriendelijke groeten,

Paul Crepain & Ludwig De Buyser

 

 

 

 

POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Voor vrije beroepers, zelfstandigen met een eenmanszaak in hoofd- of bijberoep, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers (geschat op ongeveer 420.000 in België) is er goed nieuws ! De discriminatie tussen zelfstandigen MET of ZONDER vennootschap verdwijnt in 2018. De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd en de zogenaamde Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen in het leven geroepen. Nu is het enkel nog wachten tot het wetsontwerp in een wettekst wordt gegoten.

Tot op heden mochten enkel de zelfstandigen MET een vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de vennootschap onder de vorm van een IPT-verzekering. Voor degene ZONDER vennootschap kon dit enkel via de VAPZ (het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Echter de mogelijkheden voor pensioenopbouw via de VAPZ zijn beperkt tot maximaal 8.17% van het netto belastbaar inkomen met een maximumpremie van € 3.127,24 (€ 3.598,05 voor een sociale VAPZ).

Volgend jaar zullen ook deze zelfstandigen premies kunnen storten in een POZ-verzekering. De formule van de POZ-verzekering zal heel gelijkaardig zijn aan die van de IPT-verzekering waardoor ook de zelfstandigen ZONDER vennootschap uiteindelijk een mooi aanvullend pensioen kunnen opbouwen, idem aan dit van de collega ondernemers MET een vennootschap.

Enkele belangrijke voordelen op een rij :

 • De premies zijn aftrekbaar als beroepskost, wat een stevig belastingvoordeel oplevert. In het wetsontwerp is er sprake van een ‘belastingvermindering’ van 30%
 • Je kan veel meer sparen dan bij een VAPZ (totale pensioenopbouw mag tot 80% van het gemiddelde van de laatste 3 jaarlijkse brutolonen bedragen)
 • De premies zullen kunnen gestort worden in TAK 23 beleggingsfondsen
 • De POZ is perfect combineerbaar met een VAPZ

Het spreekt voor zich dat wij u alle details zullen bezorgen van zodra de wet gepubliceerd is!

Raadpleeg uw toekomstig pensioen

Ook benieuwd vanaf wanneer u met pensioen kan en hoeveel uw maandelijks pensioen zal bedragen?

Wel op de vernieuwde website van mypension.be krijgt u een antwoord op beide vragen.   Door eenvoudig in te loggen a.d.h.v. uw identiteitskaart biedt de overheid u duidelijkheid en niet alleen over uw wettelijk pensioen maar ook over een eventueel aanvullend pensioen.

Ontgoocheld over de antwoorden?

Dan is het hoog tijd om hier wat aan te doen:

Benut in eerste instantie de spaarmogelijkheden die fiscaal ondersteund worden:

 

 1. Pensioensparen: hier heeft u de mogelijkheid om te opteren voor het maximum jaarbedrag van 940,- met een fiscale tegemoetkoming van 30 % of voor het verhoogd jaarbedrag van 1.200,- euro dat vanaf 2018 mogelijk is en waarvan 25 % fiscaal in aftrek kan genomen worden.
 2. Lange termijnsparen: via deze formule kon u in 2017 maximaal 2.260,- euro sparen, hetwelk u recht geeft op een belastingvermindering van 30 %.   Let wel op indien u nog een lopend hypothecair krediet heeft, want dan wordt dit bedrag mogelijk beperkt.
 3. Groepsverzekering: vele loontrekkenden genieten heden ten dag van een aanvullende pensioenverzekering via hun werkgever.   Zelfstandigen kunnen dit zelf opstarten via een VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) voor diegenen die werken onder een éénmanszaak of via een IPT (individuele pensioentoezegging) voor diegenen die hun activiteit uitoefenen via een vennootschap. Zie in dit verband ook het artikel over POZ.

Mag het iets meer zijn?

Volstaan deze mogelijkheden niet om na uw actieve carrière uw levensstandaard te behouden, dan is een vrij sparen aan de orde.   Enkele aandachtspunten hierbij zijn:

 • Start tijdig
 • Respecteer een goede spreiding in de assets die u aanschaft
 • Ga voor onafhankelijk advies
 • Verkies een verzekeringsproduct boven een bancaire belegging
 • Spaar of beleg maandelijks/trimestrieel

De levensverzekering wordt steeds aantrekkelijker!

De effectentaks die de regering gaat invoeren op effectenrekeningen vanaf 500.000,- euro verhoogt de interesse voor TAK 23 producten. Hiermee worden beursgenoteerde aandelen, obligaties en beleggingsfondsen geviseerd.
Eerder werkte het optrekken van de roerende voorheffing naar 30 % alsook de verhoogde beurstaks al in het nadeel van deze bancaire producten.

De grootbanken verdedigen zich door de verzekeringstaks van 2 % die dient betaald te worden bij de instap in een TAK 23 beleggingsverzekering.   Deze kan echter bij de meeste maatschappijen gespreid worden over 4 jaar en is meteen ook de eindbelasting.

Andere zeer belangrijke voordelen zijn:

 

 • De flexibiliteit van een TAK 23 polis waarbij wijzigingen in de portefeuille quasi kosteloos kunnen gebeuren
 • De eenvoudige financiële planning onder vorm van een polis op twee namen, de begunstiging bij leven en overlijden….
 • Mogelijkheid om een bestaande effectenportefeuille op een effectenrekening om te zetten in een TAK 23 product
 • Gespreid instappen
 • Mogelijke gratis beleggingsopties waaronder ‘stop loss’, ‘save gain’ etc.
 • Transparantie in kosten en onafhankelijkheid

 

Boodschap is om een juiste keuze te maken uit het labyrint van beleggingsfondsen en af te toetsen of ze beantwoorden aan het risicoprofiel van de belegger.   Om deze oefening te vergemakkelijken heeft TRANSPARANTINVEST een intern fonds TPI FUND ter beschikking.

Dit fonds heeft ondertussen een track record van vier jaar en meer info is ter beschikking op de website ‘www.transparantinvest.be’

Hervorming erfrecht

De Kamercommissie Justitie keurde op 19 juni ll een verregaande modernisering van het erfrecht goed.    Na de publicatie in het Staatsblad duurt het wel nog een jaar voor de wet in werking treedt, dus naar alle waarschijnlijkheid zomer 2018.

Welke vernieuwingen?

 1. Vrij beschikbaar gedeelte

Momenteel hangt de grootte van het beschikbaar gedeelte af van het aantal kinderen.   Ingevolge de nieuw wet kan u voortaan beschikken over de helft van de nalatenschap ongeacht het aantal kinderen.   De andere helft wordt in gelijke mate verdeeld over het aantal kinderen. Hebt u geen kinderen, dan kan u uw ouders volledig onterven.  Wel blijft er een onderhoudsplicht als uw ouders behoeftig zijn.

2.  Familiepact

Met de invoering van de erfovereenkomst heeft iedereen de mogelijkheid om zijn nalatenschap bij leven te verdelen, op voorwaarde dat elke erfgenaam akkoord gaat en het pact ondertekent.   Zo verbinden zij zich ertoe om het pact niet aan te vallen bij overlijden van de ouder, zelfs als de overeenkomst hun wettelijke reserve zou aantasten.
Hierdoor kan een ouder zijn woning aan het ene kind geven en een effectenportefeuille van dezelfde waarde aan het andere kind.   Of kan er aan een kind met beperkingen meer worden toegewezen, of zelfs de stiefkinderen.
Deze mogelijkheid moet ellenlange procedures en familieruzies voorkomen en het verschaft gemoedsrust aan diegene die beschikt over een vermogen alsook aan de erfgenamen na diens dood.

Paul Crepain                                    Ludwig De Buyser
Vermogensarchitect                         Kredietadviseur
KMO-adviseur                                  Beleggingsadviseur

Reynderstaks

De meerwaardetaks (ook wel Reynderstaks genoemd) op obligatiefondsen werd reeds tien jaar geleden ingevoerd.   Ondertussen verhoogde het tarief van 15 % naar 30 % en werd de belastingbasis verbreed naar alle fondsen met minstens 25 % obligaties in portefeuille! De Reynderstaks geldt voor zowel fondsen die dividenden uitkeren als voor kapitalisatiefondsen.   Op deze laatste moeten beleggers en surplus 1,32 % beurstaks betalen bij verkoop.

De gemeenschappelijke beleggingsfondsen, in tegenstelling tot de BEVEK/SICAV, hebben geen rechtspersoonlijkheid en ontsnappen aan deze taks.   De fiscus gaat ervan uit dat elke eigenaar de taks betaalt op het moment dat het gemeenschappelijk fonds die inkomsten incasseert!

Een aantal grootbanken hebben voor hun dakfondsen (een fonds dat belegt in fondsen) geopteerd voor zo’n gemeenschappelijk beleggingsfonds.   Zowel ING als BNP Paribas Fortis doen dit niet omwille van de fiscale transparantie, waarbij ze twijfelen of er al dan niet Reynderstaks dient ingehouden te worden.

De fondsen van Carmignac, Flossbach, Ethenea….publiceren een rekenmodule op hun website om aan te geven hoeveel dividenden het fonds heeft ontvangen.   U betaalt geen beurstaks bij verkoop maar aan de Reynderstaks ontsnapt u niet. De belasting op de populaire gemengde fondsen is door de Reynderstaks een zeer complex gegeven geworden.

Beleggingsfondsen die verpakt worden in een TAK23 levensverzekeringscontract betalen éénmalig 2 % op de inleg en zijn daarna vrijgesteld van elke belasting.   Door de constante verhoging van de roerende voorheffing en beurstaks, is een TAK23 de meest aantrekkelijke formule. Daarenboven kan u in een verzekeringscontract makkelijk switchen van het ene fonds naar het andere zonder dat dat een fiscale kostprijs heeft.
Indien je zo’n switch via bancaire fondsen doet, ontsnap je niet aan de beurstaks.   En ook hier werd het plafond opgetrokken van 2.000,- euro naar 4.000,-

Aankoop onroerend in Nederland

Steeds meer landgenoten zijn geïnteresseerd in de aankoop van een tweede verblijf bij onze noorderburen. De nieuwbouwprojecten in Cadzand en Nieuwvliet-Bad zijn erg in trek, en dit als alternatief voor de hoogbouw en dure prijzen in Oostende of Knokke.  Hier in Zeeland kunnen ze terecht voor betaalbare luxe en rust.

Met welke kosten moet men rekening houden bij de aankoop?

Bij de aankoop van vastgoed in Nederland dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de aankoop van een nieuwe woning dan wel een oude woning. Bij de aankoop van een nieuwe woning is er net zoals bij ons 21 % BTW verschuldigd.   Een woning is ‘nieuw’ tot uiterlijk twee jaren na de eerste ingebruikname. Bij de aankoop van een ‘oude’ woning is er slechts 2 % overdrachtsbelasting verschuldigd.

Hoe wordt u als eigenaar van Nederlands onroerend goed belast?

Ook Belgen met onroerend bezit in Nederland worden belast in de Nederlandse ‘box 3’ of zijn onderworpen aan de vermogensrendementsheffing.   Het rendement van uw onroerend goed wordt forfaitair bepaald en hierop wordt een tarief van 30 % aangerekend.  De uiteindelijke vermogensrendementsheffing zal zich tussen 0.86 % en 1.62 % bevinden afhankelijk van de netto verkoopwaarde (dus schulden worden in mindering gebracht) van het onroerend. In België worden deze inkomsten niet belast, maar worden wel mee opgenomen om op die manier de marginale aanslagvoet te berekenen.

Wat bij verkoop?
Er is in Nederland geen meerwaardebelasting van toepassing bij verkoop.

Schenking en vererving van het Nederlands onroerend goed

Indien u als Belg een Nederlands onroerend goed schenkt aan uw kinderen is  er geen schenkbelasting van toepassing.   Wel dient er een overdrachtsbelasting van 2 % betaald te worden. Bij vererving is er noch erfbelasting, noch overdrachtsbelasting verschuldigd in Nederland.   In België zal u echter wel erfbelasting verschuldigd zijn, aangezien u belast wordt op uw wereldwijd vermogen.

Financieringstip

Voor de financiering van onroerend in het buitenland kan u beroep doen op een klassieke hypothecaire lening, waarbij uw woning in België als onderpand wordt gegeven. Echter voor bedrijfsleiders, zaakvoerders, vrije beroepen…. die al dan niet reeds houder zijn van een groepsverzekeringspolis bestaat er de mogelijkheid om deze te belenen.    Zelfs al is nauwelijks of geen opgebouwde reserve aanwezig; het engagement volstaat om uw tweede verblijf nu reeds aan te schaffen en de aankoopprijs te voldoen bij uw pensionering.

Twee eenvoudige middelen om aan successieplanning te doen!

1) Sluit een levensverzekering (beleggingscontract) af  op twee hoofden :

a. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen :

Op voorwaarde dat iedere echtgenoot 50% inbrengt en de leeftijd alsook de gezondheid evenwaardig is voor beide partners, zijn er geen erfbelastingen verschuldigd bij
– het overlijden van de eerste verzekeringsnemer
– op toekomstige afkopen door de overlevende verzekeringsnemerDezelfde mogelijkheid bestaat ook voor wettelijk samenwonende partners.

b. Echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel

Als de premie betaald wordt met gemeenschappelijke gelden zijn er geen erfbelastingen verschuldigd bij het overlijden van de eerste verzekeringsnemer. Indien er later afkopen worden gerealiseerd zal de overlevende verzekeringsnemer erfbelasting betalen op de helft van het afkoopbedrag

2) Benoem uw kleinkind als begunstigde :

De bekommernis van menig grootouder is om aan het kleinkind iets rechtstreeks toe te bedelen en er zeker van te zijn dat dit ontvangen wordt op een leeftijd waarop het kind voldoende maturiteit ontwikkeld heeft.
De grootouders sluiten een beleggingspolis af met als begunstigde het kleinkind en onder de voorwaarde dat deze pas op vervaldag komt als het kleinkind bijvoorbeeld 21 jaar wordt.
Zelfs bij overlijden van de grootouder valt de polis niet open en is er pas erfbelasting verschuldigd op de eindvervaldag.
Tevens wordt hierdoor de belastbare basis van de nalatenschap gespreid en zal er slechts 3% erfbelasting dienen betaald te worden op voorwaarde dat het bedrag niet hoger is dan 50.000,- euro

Emoties horen niet thuis in de beleggingswereld!

Boerenverstand zegt dat je moet kopen als de beurs laag staat en verkopen als de beurs hoog staat. Een waarheid als een koe, alleen hoe kom je te weten wanneer het juiste instapmoment alsook het uitstapmoment daar is ?
Niet één iemand kan daar een antwoord op geven, er rest m.a.w. maar 1 oplossing : gespreid instappen !

Meer dan 1,5 miljoen Belgen doen reeds aan pensioensparen en om zowel budgettaire redenen als om het realiseren van een gemiddelde aankoopkoers, wordt een maandelijkse storting geadviseerd. Deze methodiek kan je echter perfect doortrekken naar het lange termijn sparen, kinderspaarplannen, pensioenplannen… alsook bij het vrijwillig opbouwen van een appeltje voor de dorst.

Een fondsenspaarplan verdient hier meer aandacht, vooral ingevolge de zeer lage rentestand. Uiteraard is dit niet hetzelfde als een belegging op een spaarboekje, waarbij het woord ‘beleggen’ eigenlijk niet thuishoort.
Op de markt is een ruime waaier aan fondsen ter beschikking, die in aanmerking komen voor een systematisch spaarplan. De juiste keuze is afhankelijk van je leeftijd, je verwachtingspatroon alsook van je risicoprofiel. Diverse studies wijzen aan dat op lange termijn een fonds dat hoofdzakelijk aandelen in portefeuille heeft, beter scoort dan een eerder defensief fonds.
Boodschap is hier om je tel aten adviseren door een onafhankelijk adviseur, die zowel de bancaire- als de verzekeringsproducten onder de knie heeft.
Weet dat je reeds een spaarplan in fondsen kan opstarten vanaf 25,- euro per maand.

Stop dan ook kinderspaarplannen via een spaarrekening, want je kind en/of kleinkind zal aan het eind van de rit in koopkracht minder ontvangen dan de bedragen die je voor hen opzij hebt gelegd!

Fund awards 2017

Voor de 21ste keer reikten de zakenkranten De Tijd e, L’Echo awards uit voor de best presterende fondsen op de Belgische markt. In totaal komen meer dan 1.100 fondsen in aanmerking voor een prijs, waardoor het niet evident is om genomineerd te worden.
De Fondsen worden ingedeeld in categorieën, waarbij de groep van de Europese aandelenfondsen de grootste is. Naast de aandelenfondsen zijn er de vastrentende fondsen en de gemengde fondsen.
In totaal werden 18 awards uitgereikt waarvan 14 voor de fondsen en 4 voor de beheerders. Bij de evaluatie merken we dat het fonds voor internationale aandelen, Vector Navigator, sedert enige tijd deel uitmaakt van de portefeuille van het TPI Fund.

De super award werd uitgereikt aan vermogensbeheerder Robeco omdat deze met al zijn fondsen de meest regelmatige prestatie voorlegt. Ook van deze beheerder vinden we een fonds terug in de portefeuille van het TPI Fund. Maar ook andere genomineerden zijn geen onbekende voor Transparantinvest, waaronder Schroder, Templeton…

Echter het TPI Fund beperkt zich niet alleen tot fondsen die op de Belgische markt noteren, maar gaat veel verder.
Hierdoor is de keuze alsook de diversificatie ruimer. Maar toch leuk dat de selectiecriteria die we hanteren bij de samenstelling van de portefeuille de fondsen en beheerders weerhoudt die heden een award in de wacht sleepten.

Een overzicht van de samenstelling van het TPI Fund en het rendement is terug te vinden op de website.