Hervorming erfrecht

De Kamercommissie Justitie keurde op 19 juni ll een verregaande modernisering van het erfrecht goed.    Na de publicatie in het Staatsblad duurt het wel nog een jaar voor de wet in werking treedt, dus naar alle waarschijnlijkheid zomer 2018.

Welke vernieuwingen?

  1. Vrij beschikbaar gedeelte

Momenteel hangt de grootte van het beschikbaar gedeelte af van het aantal kinderen.   Ingevolge de nieuw wet kan u voortaan beschikken over de helft van de nalatenschap ongeacht het aantal kinderen.   De andere helft wordt in gelijke mate verdeeld over het aantal kinderen. Hebt u geen kinderen, dan kan u uw ouders volledig onterven.  Wel blijft er een onderhoudsplicht als uw ouders behoeftig zijn.

2.  Familiepact

Met de invoering van de erfovereenkomst heeft iedereen de mogelijkheid om zijn nalatenschap bij leven te verdelen, op voorwaarde dat elke erfgenaam akkoord gaat en het pact ondertekent.   Zo verbinden zij zich ertoe om het pact niet aan te vallen bij overlijden van de ouder, zelfs als de overeenkomst hun wettelijke reserve zou aantasten.
Hierdoor kan een ouder zijn woning aan het ene kind geven en een effectenportefeuille van dezelfde waarde aan het andere kind.   Of kan er aan een kind met beperkingen meer worden toegewezen, of zelfs de stiefkinderen.
Deze mogelijkheid moet ellenlange procedures en familieruzies voorkomen en het verschaft gemoedsrust aan diegene die beschikt over een vermogen alsook aan de erfgenamen na diens dood.

Paul Crepain                                    Ludwig De Buyser
Vermogensarchitect                         Kredietadviseur
KMO-adviseur                                  Beleggingsadviseur

Reynderstaks

De meerwaardetaks (ook wel Reynderstaks genoemd) op obligatiefondsen werd reeds tien jaar geleden ingevoerd.   Ondertussen verhoogde het tarief van 15 % naar 30 % en werd de belastingbasis verbreed naar alle fondsen met minstens 25 % obligaties in portefeuille! De Reynderstaks geldt voor zowel fondsen die dividenden uitkeren als voor kapitalisatiefondsen.   Op deze laatste moeten beleggers en surplus 1,32 % beurstaks betalen bij verkoop.

De gemeenschappelijke beleggingsfondsen, in tegenstelling tot de BEVEK/SICAV, hebben geen rechtspersoonlijkheid en ontsnappen aan deze taks.   De fiscus gaat ervan uit dat elke eigenaar de taks betaalt op het moment dat het gemeenschappelijk fonds die inkomsten incasseert!

Een aantal grootbanken hebben voor hun dakfondsen (een fonds dat belegt in fondsen) geopteerd voor zo’n gemeenschappelijk beleggingsfonds.   Zowel ING als BNP Paribas Fortis doen dit niet omwille van de fiscale transparantie, waarbij ze twijfelen of er al dan niet Reynderstaks dient ingehouden te worden.

De fondsen van Carmignac, Flossbach, Ethenea….publiceren een rekenmodule op hun website om aan te geven hoeveel dividenden het fonds heeft ontvangen.   U betaalt geen beurstaks bij verkoop maar aan de Reynderstaks ontsnapt u niet. De belasting op de populaire gemengde fondsen is door de Reynderstaks een zeer complex gegeven geworden.

Beleggingsfondsen die verpakt worden in een TAK23 levensverzekeringscontract betalen éénmalig 2 % op de inleg en zijn daarna vrijgesteld van elke belasting.   Door de constante verhoging van de roerende voorheffing en beurstaks, is een TAK23 de meest aantrekkelijke formule. Daarenboven kan u in een verzekeringscontract makkelijk switchen van het ene fonds naar het andere zonder dat dat een fiscale kostprijs heeft.
Indien je zo’n switch via bancaire fondsen doet, ontsnap je niet aan de beurstaks.   En ook hier werd het plafond opgetrokken van 2.000,- euro naar 4.000,-

Aankoop onroerend in Nederland

Steeds meer landgenoten zijn geïnteresseerd in de aankoop van een tweede verblijf bij onze noorderburen. De nieuwbouwprojecten in Cadzand en Nieuwvliet-Bad zijn erg in trek, en dit als alternatief voor de hoogbouw en dure prijzen in Oostende of Knokke.  Hier in Zeeland kunnen ze terecht voor betaalbare luxe en rust.

Met welke kosten moet men rekening houden bij de aankoop?

Bij de aankoop van vastgoed in Nederland dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de aankoop van een nieuwe woning dan wel een oude woning. Bij de aankoop van een nieuwe woning is er net zoals bij ons 21 % BTW verschuldigd.   Een woning is ‘nieuw’ tot uiterlijk twee jaren na de eerste ingebruikname. Bij de aankoop van een ‘oude’ woning is er slechts 2 % overdrachtsbelasting verschuldigd.

Hoe wordt u als eigenaar van Nederlands onroerend goed belast?

Ook Belgen met onroerend bezit in Nederland worden belast in de Nederlandse ‘box 3’ of zijn onderworpen aan de vermogensrendementsheffing.   Het rendement van uw onroerend goed wordt forfaitair bepaald en hierop wordt een tarief van 30 % aangerekend.  De uiteindelijke vermogensrendementsheffing zal zich tussen 0.86 % en 1.62 % bevinden afhankelijk van de netto verkoopwaarde (dus schulden worden in mindering gebracht) van het onroerend. In België worden deze inkomsten niet belast, maar worden wel mee opgenomen om op die manier de marginale aanslagvoet te berekenen.

Wat bij verkoop?
Er is in Nederland geen meerwaardebelasting van toepassing bij verkoop.

Schenking en vererving van het Nederlands onroerend goed

Indien u als Belg een Nederlands onroerend goed schenkt aan uw kinderen is  er geen schenkbelasting van toepassing.   Wel dient er een overdrachtsbelasting van 2 % betaald te worden. Bij vererving is er noch erfbelasting, noch overdrachtsbelasting verschuldigd in Nederland.   In België zal u echter wel erfbelasting verschuldigd zijn, aangezien u belast wordt op uw wereldwijd vermogen.

Financieringstip

Voor de financiering van onroerend in het buitenland kan u beroep doen op een klassieke hypothecaire lening, waarbij uw woning in België als onderpand wordt gegeven. Echter voor bedrijfsleiders, zaakvoerders, vrije beroepen…. die al dan niet reeds houder zijn van een groepsverzekeringspolis bestaat er de mogelijkheid om deze te belenen.    Zelfs al is nauwelijks of geen opgebouwde reserve aanwezig; het engagement volstaat om uw tweede verblijf nu reeds aan te schaffen en de aankoopprijs te voldoen bij uw pensionering.

Twee eenvoudige middelen om aan successieplanning te doen!

1) Sluit een levensverzekering (beleggingscontract) af  op twee hoofden :

a. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen :

Op voorwaarde dat iedere echtgenoot 50% inbrengt en de leeftijd alsook de gezondheid evenwaardig is voor beide partners, zijn er geen erfbelastingen verschuldigd bij
– het overlijden van de eerste verzekeringsnemer
– op toekomstige afkopen door de overlevende verzekeringsnemerDezelfde mogelijkheid bestaat ook voor wettelijk samenwonende partners.

b. Echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel

Als de premie betaald wordt met gemeenschappelijke gelden zijn er geen erfbelastingen verschuldigd bij het overlijden van de eerste verzekeringsnemer. Indien er later afkopen worden gerealiseerd zal de overlevende verzekeringsnemer erfbelasting betalen op de helft van het afkoopbedrag

2) Benoem uw kleinkind als begunstigde :

De bekommernis van menig grootouder is om aan het kleinkind iets rechtstreeks toe te bedelen en er zeker van te zijn dat dit ontvangen wordt op een leeftijd waarop het kind voldoende maturiteit ontwikkeld heeft.
De grootouders sluiten een beleggingspolis af met als begunstigde het kleinkind en onder de voorwaarde dat deze pas op vervaldag komt als het kleinkind bijvoorbeeld 21 jaar wordt.
Zelfs bij overlijden van de grootouder valt de polis niet open en is er pas erfbelasting verschuldigd op de eindvervaldag.
Tevens wordt hierdoor de belastbare basis van de nalatenschap gespreid en zal er slechts 3% erfbelasting dienen betaald te worden op voorwaarde dat het bedrag niet hoger is dan 50.000,- euro

Emoties horen niet thuis in de beleggingswereld!

Boerenverstand zegt dat je moet kopen als de beurs laag staat en verkopen als de beurs hoog staat. Een waarheid als een koe, alleen hoe kom je te weten wanneer het juiste instapmoment alsook het uitstapmoment daar is ?
Niet één iemand kan daar een antwoord op geven, er rest m.a.w. maar 1 oplossing : gespreid instappen !

Meer dan 1,5 miljoen Belgen doen reeds aan pensioensparen en om zowel budgettaire redenen als om het realiseren van een gemiddelde aankoopkoers, wordt een maandelijkse storting geadviseerd. Deze methodiek kan je echter perfect doortrekken naar het lange termijn sparen, kinderspaarplannen, pensioenplannen… alsook bij het vrijwillig opbouwen van een appeltje voor de dorst.

Een fondsenspaarplan verdient hier meer aandacht, vooral ingevolge de zeer lage rentestand. Uiteraard is dit niet hetzelfde als een belegging op een spaarboekje, waarbij het woord ‘beleggen’ eigenlijk niet thuishoort.
Op de markt is een ruime waaier aan fondsen ter beschikking, die in aanmerking komen voor een systematisch spaarplan. De juiste keuze is afhankelijk van je leeftijd, je verwachtingspatroon alsook van je risicoprofiel. Diverse studies wijzen aan dat op lange termijn een fonds dat hoofdzakelijk aandelen in portefeuille heeft, beter scoort dan een eerder defensief fonds.
Boodschap is hier om je tel aten adviseren door een onafhankelijk adviseur, die zowel de bancaire- als de verzekeringsproducten onder de knie heeft.
Weet dat je reeds een spaarplan in fondsen kan opstarten vanaf 25,- euro per maand.

Stop dan ook kinderspaarplannen via een spaarrekening, want je kind en/of kleinkind zal aan het eind van de rit in koopkracht minder ontvangen dan de bedragen die je voor hen opzij hebt gelegd!

Fund awards 2017

Voor de 21ste keer reikten de zakenkranten De Tijd e, L’Echo awards uit voor de best presterende fondsen op de Belgische markt. In totaal komen meer dan 1.100 fondsen in aanmerking voor een prijs, waardoor het niet evident is om genomineerd te worden.
De Fondsen worden ingedeeld in categorieën, waarbij de groep van de Europese aandelenfondsen de grootste is. Naast de aandelenfondsen zijn er de vastrentende fondsen en de gemengde fondsen.
In totaal werden 18 awards uitgereikt waarvan 14 voor de fondsen en 4 voor de beheerders. Bij de evaluatie merken we dat het fonds voor internationale aandelen, Vector Navigator, sedert enige tijd deel uitmaakt van de portefeuille van het TPI Fund.

De super award werd uitgereikt aan vermogensbeheerder Robeco omdat deze met al zijn fondsen de meest regelmatige prestatie voorlegt. Ook van deze beheerder vinden we een fonds terug in de portefeuille van het TPI Fund. Maar ook andere genomineerden zijn geen onbekende voor Transparantinvest, waaronder Schroder, Templeton…

Echter het TPI Fund beperkt zich niet alleen tot fondsen die op de Belgische markt noteren, maar gaat veel verder.
Hierdoor is de keuze alsook de diversificatie ruimer. Maar toch leuk dat de selectiecriteria die we hanteren bij de samenstelling van de portefeuille de fondsen en beheerders weerhoudt die heden een award in de wacht sleepten.

Een overzicht van de samenstelling van het TPI Fund en het rendement is terug te vinden op de website.

Overleven met 50€ per dag!

Beste collega ondernemer,

Als vermogensarchitecten spreken we dagelijks met zelfstandigen over de opbouw en het beheer van hun privékapitaal. Uit deze gesprekken blijkt dat de meeste ondernemers een realistische kijk hebben op hun bedrijfsrisico’s. En dat ze deze risico’s permanent evalueren en indekken.

Maar wat ons telkens weer opvalt is dat ze niet hetzelfde doen voor hun privéleven. Toegegeven, het is niet het meest opbeurende onderwerp, maar weet jij wat er met je naasten gebeurt als jou iets overkomt ? Ben jij er 100% zeker van dat zij hun levensstandaard kunnen behouden na jouw vroegtijdig overlijden ? Of worden zij geconfronteerd met onhoudbare financiële kosten ?

Maar ook minder ingrijpende gebeurtenissen kunnen vervelende gevolgen hebben voor jou en je familie. Wat gebeurt er als je wegens ziekte enkele maanden niet kan werken ? De bruto ziekte-uitkering voor een gezinshoofd bedraagt amper € 53 per dag (en dat pas vanaf de 2de maand). Voor een samenwonende of alleenstaande zelfstandige is de uitkering maar € 32 à € 40 per dag.

Om al deze risico’s “fiscaal-vriendelijk” in te dekken adviseren wij heel vaak de IPT-verzekering (ook gekend als “groepsverzekering”).
de voordelen van deze groepsverzekering op een rijtje :

Fiscaal de meest gunstige manier om geld van jouw
vennootschap over te dragen naar je privé
De kosten (premies) worden volledig betaald door jouw
vennootschap en zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar
Via de ‘groepsverzekering’ kan je ook jouw ‘sociale zekerheid’
indekken door

  • een kapitaal overlijden in te bouwen
  • gewaarborgd inkomen te voorzien (tot 80% van je normale maandloon!)
  • premievrijstelling bij ziekte of ongeval

Een performante IPT-verzekering op maat, rekening houdend met de fiscale spelregels, kan je heel wat geld en stress besparen. Meer zelfs, het levert je heel wat geld én investeringsmogelijkheden op.

Nieuwsgierig naar wat een IPT-verzekering voor jouw privékapitaal kan betekenen ? Aarzel niet en contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvend evaluatiegesprek. Je krijgt onmiddellijk een berekening van wat het je oplevert.

Paul Crepain                          Ludwig De Buyser
Vermogensarchitect               Kredietadviseur
KMO-adviseur                        Beleggingsadviseur

9 op 10 zelfstandigen weten dit niet!

Veel Vlamingen dromen van een knus appartement aan de Belgische kust, een authentieke boerderij in de Franse Ardèche of een luxueuze witte villa in Spanje. Om samen met familie en vrienden van te genieten. Of om te verhuren als investering. Voor de meesten blijft het helaas bij dromen. Maar voor jou als zelfstandige is deze droom dichterbij dan je denkt…

 “Hoe doen die mensen dat?”
Vraag je je dat soms ook af? Want bij de meeste mensen loopt de aflossing voor de gezinswoning nog. En een salarisverhoging zorgt voor hogere sociale bijdragen én een hogere belastingschijf.
Zit er dan niets anders op dan te wachten tot de ene lening is terugbetaald voor je je (buitenlandse) droom verwezenlijkt?

Jouw bank wil niet dat je dit weet…
Nee, er is wel degelijk een slim alternatief om je droom vandaag te realiseren! Maar dat is een goed bewaard geheim waarover jouw bank liever niet spreekt…
Je kan namelijk via je IPT-verzekering een krediet opnemen voor de aankoop met een uitgestelde aflossing van het kapitaal!

Dit kapitaal wordt gespaard door je vennootschap en komt jou als zaakvoerder/bestuurder persoonlijk toe bij je pensioen. Gedurende de looptijd van het krediet betaal je enkel de rente, waardoor de aflossingen uiterst laag zijn. Zeker met de huidige lage rentevoeten.

“Ja maar, mijn reserves in mijn IPT zijn niet voldoende”.
Geen probleem! Het kapitaal dat je kan ontlenen wordt niet bepaald door de reserves.  Je verkrijgt de lening door het engagement om een vooraf bepaald kapitaal op te bouwen. Uiteraard moet dit voldoen aan de fiscale voorwaarden en dit op basis van de zogenaamde 80% regel.

Vandaag genieten van toekomstig geld
Met de hulp van een groepsverzekering is het dus wel mogelijk om een vakantiewoning aan te schaffen, lang voor de uiteindelijke uitkering van het kapitaal. Door op deze intelligente manier je IPT verzekering te gebruiken realiseer je vandaag je dromen met geld van morgen.
Daarenoven koop je het vastgoed aan de prijzen van vandaag. Tegen de tijd dat het kapitaal moet worden terugbetaald boek je een stevige meerwaarde op je investering!

Te mooi om waar te zijn? Niet voor onze klanten!

Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvend adviesgesprek op maat van je toekomstplannen!

Paul Crepain                                     Ludwig De Buyser
Vermogensarchitect                        Kredietadviseur
KMO-adviseur                                  Beleggingsadviseur