IPT - Verzekering

Om een IPT te kunnen opstarten gelden er drie voorwaarden:

 • U dient een zelfstandig statuut te hebben
 • U hebt een vennootschap
 • U keert zichzelf maandelijks een loon uit

In een IPT verzekering kunnen aanvullende waarborgen worden opgenomen.

De hoofdwaarborg: pensioenopbouw

Aanvullende waarborgen:

– Een kapitaal overlijden: als u te sterven komt, wordt dit bedrag uitgekeerd aan u begunstigden. Hebt u ooit al eens nagedacht wat de financiële gevolgen zijn voor uw gezin en uw bedrijf als u komt te overlijden?

– Arbeidsongeschiktheid (in de volksmond gewaarborgd inkomen genoemd): als u door ziekte of ongeval niet meer kan werken dan krijgt u een vervangingsinkomen dat 80% van uw bruto maandelijks loon bedraagt. 

– Premievrijstelling: bij een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de klant vrijgesteld van verdere premiebetaling.

Tak 23-beleggingsverzekeringen houden steeds een mogelijk risico in omdat het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen. Daartegenover staat dan wel een potentieel aantrekkelijk rendement, voornamelijk als je een ruime beleggingshorizon hebt. Het rendementen van tak 21 volstaat niet langer om de sterk gestegen inflatie het hoofd te bieden (negatieve reële rente).

Door gespreid in de tijd aan te kopen, niveleer je automatisch schommelingen op de beurs. Je heb dan de gemiddelde aankoopkoers.

Bijkomend zorgt gespreid in de tijd instappen voor regelmaat. Op deze manier wordt de negatieve psychologische component van beleggen gedeactiveerd. Vragen die beleggers zich soms stellen zijn bijvoorbeeld ‘koersen staan te hoog, zou ik niet beter wachten? Of we hebben de bodem nog niet bereikt, het ergste moet nog komen’. Deze vragen worden vaak gevolgd met de bedenking, ‘was ik toen maar ingestapt’. Als alles automatisch en zonder emotionele beïnvloeding verloopt, verkleint het risico op slechte timing.

 • 100% een kost in de vennootschap
 • Premies worden betaald met bruto geld van uw vennootschap
 • Voor vennootschapsbeslastingen
 • Gunstige eindtaxatie op wettelijke pensioenleeftijd

Dit hangt af van het moment waarop je IPT uitgekeerd wordt.

 • Uitkering op je wettelijke pensioenleeftijd (en je bent tot dan effectief actief gebleven): het kapitaal op einddatum (exclusief de winstdeelname) wordt belast a rato van 10% (+ gemeentebelasting). Daarnaast worden van het pensioenkapitaal en de winstdeelname een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0-2% afgehouden.
 • Uitkering tussen 60 en 65 jaar (je moet dan ook met pensioen gaan tussen 60 en 65 jaar): het kapitaal op einddatum (exclusief de winstdeelname) wordt vanaf dan belast a rato van 20% (+ gemeentebelasting) bij een uitkering op 60 jaar. Op 61 jaar is dat 18%, op 62, 63 en 64 is het 16,5%. Daarnaast worden van het pensioenkapitaal en de winstdeelname een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0-2% afgehouden.
 • Uitkering vóór 60 jaar: dit is niet mogelijk.

Wat en hoe?
Stel, iemand is eerst een aantal jaar werknemer en beslist dan om zelfstandige te worden. Als hij via zijn vennootschap een Individuele Pensioentoezegging afsluit, dan kan hij een backservice (ook wel inhaalbijdragen genoemd) doen voor de jaren voordien. Opgelet, hij kan tot maximaal tien jaar terug gaan en moet rekening houden met de 80%-regel. Het is dus perfect mogelijk om inhaalbijdragen te storten in een IPT voor jaren waarin de zelfstandige nog helemaal geen zelfstandige was.

De vennootschap mag de backservice integraal aftrekken als beroepskosten. De inhaalbijdragen mogen betaald worden via een eenmalige premie of via herhaaldelijke premies.

Bullet krediet

Het bulletkrediet van NN is een hypothecair krediet dat gekoppeld is aan je verzekeringscontract of pensioenverzekeringscontract. Je betaalt enkel de intresten op het geleende kapitaal gedurende de looptijd. Op de einddatum betaal je het bulletkrediet in één keer terug met het kapitaal dat vrijkomt uit je verzekeringscontract. Je kan dus nu al investeren in privévastgoed met kapitaal dat pas later tot je beschikking komt.

 • Doordat je privé enkel intresten betaalt, is dit een zeer voordelige financieringsvorm.
 • Je geniet privé een belastingvoordeel via de betaalde intresten (binnen het stelsel van de federale gewone intrestaftrek).
 • Jouw vennootschap kan de premies voor je IPT aftrekken als beroepskost (mits naleving van de 80%-regel).
 • Normaliter krijg je het kapitaal van je IPT pas uitgekeerd op je wettelijke pensioendatum. Via deze oplossing kun je je IPT al vroeger benutten.
 • Deze mogelijkheid geldt voor vastgoed binnen de Europese Economische Ruimte, dus ook voor je vakantiehuis in bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje of Italië.
 • Je kan mogelijk op termijn mee profiteren van een waardestijging van het vastgoed.
 • Je kunt zowel voor je krediet als voor je IPT bij een verzekeraar terecht en hoeft dus niet bij de bank langs te gaan.

Ja:

  • Mogelijkheid om een krediet af te sluiten tot aan je pensioenleeftijd
  • Keuze tussen een vaste of variabele intrestvoet
  • Een bulletkrediet kun je combineren met een klassieke hypothecaire lening, tot een maximum van 50% van het totale kredietbedrag
  • Je kan een krediet afsluiten met je feitelijk/wettelijk samenwonende partner of echtgeno(o)t(e).
  • Ga je in loondienst tijdens de looptijd? Dan kan je het krediet volledig omzetten in een klassieke hypothecair krediet met kapitaalaflossingen.